އައްޑޫ ސިޓީގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް، އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ...

މަޤްބޫލުއަރަމުން އަންނަ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ސިޔާސީޕީޕީއެމްއެމްޑީޕީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް، އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ...

Tab content
Tab content
ރިޕޯޓް

ވައިގެ ބާރެއް އުފެއްދުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިމަގަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް: ކުރީގެ ޚިދުމަތްތެރިން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ވައިގެ ބާރެއް އުފައްދައި، 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އިން ބަލަހައްޓަން ޒަމާނީ އަސްކަރީ ...

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ...

“ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު” ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުގުމާލީ ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކާއެކުއެވެ. އެއީ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” އިން ޖުލައި 23 ވަނަ ...

ކުޅިވަރުމެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްބާސެލޯނާއީ ޕީ އެލް
Tab content
Tab content
މުނިފޫހިފިލުވުންބޮލީވުޑްހޮލީވުޑް

އައްޑޫ ސިޓީގައި “އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާވަހި” ބިނާކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާއިލާގެ އަޅާލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހާލަތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް، އުފާވެރިކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ...

Tab content
ދުނިޔެޗައިނާއިންޑިއާއެމެރިކާ

ޣައްޒާ ޢުދުވާނަށް ހަ މަސް, ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 33,000ން މައްޗަށް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ފެށި ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނަށް އޭޕްރިލް 7 ވަނަ ދުވަހު ހަ ...

އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ސުންނާފަތިކޮށް, 400އެއްހާ މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލައިފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ހުންނަ އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލު ސުންނާފަތިކޮށް, 400އެއްހާ މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލުމަށް ފަހު ޔަހޫދީ ފައުޖުގެ ޖައްބާރު ...

“އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ ހާލަތު ސީރިޔަސް”

ފަަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަލް-ޝިފާ ހަސްފަތާލުގެ ތެރެއަށް ގަދަ ބާރުން ވަދެގަނެ, ޔަހޫދީ ސިފައިން ހިންގި ގަތުލުއާންމާ ގުޅިގެން, އެ ...

ވައިގެ ބާރެއް އުފެއްދުމަކީ އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރިމަގަށް އެޅުނު ބިންގަލެއް: ކުރީގެ ޚިދުމަތްތެރިން

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގައި ވައިގެ ބާރެއް އުފައްދައި، 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އިން ބަލަހައްޓަން ޒަމާނީ އަސްކަރީ ...

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ...

“ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު” ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުގުމާލީ ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކާއެކުއެވެ. އެއީ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” އިން ޖުލައި 23 ވަނަ ...

Tab content
Tab content