ތިނަދޫގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއެކު ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާބޮޑު ރިސޯސެއް އޮތްއިރުގައި އަޅުގަޑުމެންނަށް ތަރައްގީ ނުލިބި މިދަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް ހުވަދު ...

މަޤްބޫލުއަރަމުން އަންނަ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ސިޔާސީޕީޕީއެމްއެމްޑީޕީ

ތިނަދޫގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއެކު ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާބޮޑު ރިސޯސެއް އޮތްއިރުގައި އަޅުގަޑުމެންނަށް ތަރައްގީ ނުލިބި މިދަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް ހުވަދު ...

Tab content
Tab content
ރިޕޯޓް

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ...

“ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު” ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުގުމާލީ ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކާއެކުއެވެ. އެއީ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” އިން ޖުލައި 23 ވަނަ ...

ޙަސަދަވެރީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް

ޙަސަދައަކީ އަނެކާގެ ކިބައިގައިވާ ނިޢުމަތެއް ނުވަތަ ހެޔޮކަމަކާއިމެދު ނަފްރަތުވެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން ފިލައި ދިއުމަށް އެދޭ އެދުމެވެ. ...

ކުޅިވަރުމެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްބާސެލޯނާއީ ޕީ އެލް
Tab content
Tab content
މުނިފޫހިފިލުވުންބޮލީވުޑްހޮލީވުޑް

ތިނަދޫގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއެކު ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާބޮޑު ރިސޯސެއް އޮތްއިރުގައި އަޅުގަޑުމެންނަށް ތަރައްގީ ނުލިބި މިދަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް ހުވަދު ...

Tab content
ދުނިޔެޗައިނާއިންޑިއާއެމެރިކާ

ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 10,000 އަށް އަރައިފި

އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގައި ޝަހީދު ...

ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ވާދޫން ބިން ދޫކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ފަލަސްތީނުގެ 1،000 މީހުންނަށް ގދ. ވާދޫން ބިން ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ...

އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވަން އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ

ފަލަސްތީންގެ ކުށެއް ނެތް އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ހުއްޓުމެއް ނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް އދ.ގެ ހާއްސަ ކުއްލި ...

ނުރުހުމާއި ނަފުރަތު…!

ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ...

“ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު” ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

މުޅި މީސްމީޑިއާ ގުގުމާލީ ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކާއެކުއެވެ. އެއީ “ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް” އިން ޖުލައި 23 ވަނަ ...

ޙަސަދަވެރީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް

ޙަސަދައަކީ އަނެކާގެ ކިބައިގައިވާ ނިޢުމަތެއް ނުވަތަ ހެޔޮކަމަކާއިމެދު ނަފްރަތުވެ، އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން ފިލައި ދިއުމަށް އެދޭ އެދުމެވެ. ...

Tab content
Tab content