ރާއްޖެޓީވީން އުފެއްދި “ހަޔާތް” ކުރު ފިލްމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިއަހަރު ޖެނުއަރީ 28 އަދި 29 ވަނަ ދުވަހު ތައިލޭންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބޭއްވި “ބެންކޮކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް”އަށް ހުށައެޅި ކުރު ފިލްމުތަކުން ފަޚުރުވެރި އެއްވަ ލިބިފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އުފެއްދުމެއްކަމަށްވާ “ހަޔާތް” ކުރު ފިލްމަށެވެ.

“ހަޔާތް”ކުރު ފިލްމަކީ ރާއްޖެޓީވީން 2021ވަނަ އުފައްދައި ދެއްކި އެންތޮލޮޖީ ސީރީޒް “ހަތަރު މަންޒަރު”ގައި ހިމެނޭ ސެގްމެންޓެކެވެ. 16 އޭޕްރީލް 2021ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން އާއްމުކޮށް ދެއްކި މި ކުރު ފިލްމަކީ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫޤް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދިން އުފެއްދުމެވެ. ސަމާހް އިބްރާހީމް ކެމެރާކުރި މި އުފެއްދުމުގެ ޕޯސްޓްޕްރޮޑަކްޝަން ހެދީ ‘އާރް ސްކޮޔާޑް ސްޓޫޑިއޯ”އިން ނެވެ.

“ހަޔާތް” މިއީ ރަވީ ފާރޫޤްގެ ފިލްމީ ޙަޔާތުގައިވެސް ކޮށްފައިވާ ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ. މިއީ ރަވީގެ ފުރަތަމަ ސްކްރީން ރައިޓިން ހިމެނޭ ކުރު ފިލްމެކެވެ. ކުރު ފިލްމު “ހަޔާތް” ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކުރީ ވެސް ރަވީ އެވެ.

54:49 ސިކުންތުގެ މި ކުރު ފިލްމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)، ޢަލީ ފާރޫޤް، މުޙައްމަދު ސޮލާޙް، މުޙައްމަދު އީތަން ޖުމައިހް އެވެ.

ހަޔާތް މި ލިންކުން ބައިލައިލެވޭނެއެވެ.

“ބެންކޮކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް”ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ސީނިއަރ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ) އަދި އަޙްމަދު ނިމާލަށް ވެސް ދެ އެވޯޑެއް ލިބުނެވެ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)އަށް އަރުވާފައިވަނީ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑެވެ. އަޙްމަދު ނިމާލަށް އަރުވާފައިވަނީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އާދަޔާޚިލާފަށް މޮޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ‘އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ފޯރ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ-2023’ އެވޯޑެވެ

މަސްދަރު: މުނިއަވަސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޝަލަބީގެ “އާދޭސް”

ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްއިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ އަޑަކީ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު އަޑެވެ. “ހިތްތަކުގެ އައިޑަލް” ...

ރިތިކްގެ “ސުޕަރ 30”

ފިލްމު ސުޕަރ 30 އަކީ ޕަޓްނާގެ ސްކޮލަރ އާނަންދް ކުމާރްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އާނަންދް ...

ސްރީދޭވީގެ މަރަކީ އެކްސިޑެންޓެއް ނޫން- އިންޑިއާގެ ޕާލިމެންޓް މެމްބަރެއް

ސްރީދޭވީ މަރުވި ޚަބަރާއެކު އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ފޭނުން އަދިވެސް އަންނަނީ ހިތާމަފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވީ ބާތުޓަބަކަށް ...