މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

އެކުވެރިކަމަމުގެ ހޭންޑްބޯލް މެޗް: ފޭދޫޓީމްއަތުން މީދޫ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ...

ޕީއެސްޖީ އަތުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޕީއެސްޖީއާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-2 ގެ ނަތީޖާއިން ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ރެއާލްއާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރިމެޗްވެސް އެއްވަރު

ޗެމްޕިއަންސްލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަަމަ ލެގުގައި އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އާސެނަލްއާއި ބަޔާން މިއުނިކު ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރު

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން މިއުނިކާއި ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ...

ބީއެމްއެލް އިން ހަ ރަށެއްގައި ޢީދު ސައި ބާއްވައިފި

ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 6 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ...

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހި ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ...

ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައިއޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.  އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ...

ޣައްޒާ ޢުދުވާނަށް ހަ މަސް, ޝަހީދުންގެ ޢަދަދު 33,000ން މައްޗަށް

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުން ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ފެށި ލާއިންސާނީ ޢުދުވާނަށް އޭޕްރިލް 7 ވަނަ ދުވަހު ހަ ...

ފެނަކައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

އައްޑޫގެ ކަންކަމުގައި ވަކިބަޔަކަށް ބަސްބުނުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ބަދަލުކޮށްދެއްވާ، ނަތީޖާ ނެރެދޭނަން: ރައީސް

އައްޑޫސިޓީގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާތަނަށް ދެމުން ދިއުމުގެ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލައިފިނަމަ ...