ނުރުހުމަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ޖަޒުބާތެކެވެ. ދެމިގެންދާ ނުރުހުން ބަދަލުވަނީ ނަފުރަތަށެވެ. މީހަކާމެދު ނަފުރަތު އުފެދުމުން އިންސާނަކަށްވީތީ އޮންނަ ރަހުމު ކެނޑެއެވެ. އަދި އަމުދުން ގާތްމީހެއްނަމަ، އެނަފުރުގެ ޖަޒުބާތުން އެމީހާގެ ސިކުނޑީގައި އަނެކާއަށް ނިކަމެތިކަމާއި ދެރަކަން ލިބުމަށް އެދުންވެރިވުމުގެ ޝުއޫރުތައް އުފެދެން ފަށައެވެ. ފަހުން އައިސް އެ ޖަޒުބާތު ބަދަލުވެގެންދަނީ އެންމެ މަތީދަރަޖައިގެ ހިތްދަތިގޮތްތައް އެމީހަކަށް މެދުވެރިކުރުވުމުގެ އެދުމަށެވެ.

ނުރުހުން އުފެދިގެން އަންނަނީ ދެމިގެންދާ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެއީ އިންސާނީ ތަބީއަތެވެ. ހަމައެފަދައިން އެއްއިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކާ މެދު ނުރުހުން އުފެދެން ދިމާވަނީ، ގަސްތުގައިިވިޔަސް ނުވަތަ ގަސްތަކާ ނުލާ ވިޔަސް އެމީހާގެ ހިތުގައި ޖެއްސުމުންނެވެ. ނުވަތަ ޖެއްސިގެންނެވެ.

އެހެންކަމުން، އަޅުގަޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަނެކުންގެ ހިތުގައި ނުޖެއްސުމަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ ފާގަތިކުރިމަގަކަށް އުންމީދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ވިސްނަންވީ ކަމެކެވެ. އުފާވެރި ކުރިމަގަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައެވެ. އިންސާނީ ނަސްލު އަމާންއޮމާންކަންމަތީ ދެމިގެންދިޔުން އޮތީ ނުރުހުމާއި ނަފުރަތުން އެއްކިބާވެގެންވާ މުޖުތަމިއު ތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

އަޅުގަޑުމެން ދިވެހިންނަކީ އުފާވެރި ކުރިމަގެއް ލިބިދާނެ ބައެކެވެ. އެއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ، އެއްދީނެއްގެ، އެއްނަސްލެއްގެ ބަޔަކަށް ވީތީއެވެ. އެހެނަސް، ދެމިގެންދާގޮތަށް އަނެކާގެ ނުރުހުން ލިބޭގޮތަށް މީހުންގެ ހިތުގައި ޖެއްސުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ސަގާފަތުގެ ބައެއްކަމުގައިވީތީ، އެ އުފާވެރި ކުރިމަގު މިއޮތީ އަޅުގަޑުމެންނާ ވަރަށް ދުރުގައޭ ހިތަށް އަރައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އީޔޫގެ ލަފަޔާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ -ޝެއިޚް އިލްޔާސް

ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު މުސްލިމަކަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް،ސުންނީ މުސްލިން ނޫން މީހުނަށް ...

މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް- ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަން އިންޑަސްޓްރީ (  މަޓީން )  ...

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 29 އަރައިފި

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނގެ ތެރެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ...