އެ ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރާނެ ވަގުތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި ފިލްމު “ބީވީމާ” ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފެށީ ރަތްދޫލަ ހަފުލާއަކާއެކުގައެވެ. އާއްމުކޮށް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ފިލްމުތައް ރިލީޒްކުރުމާ ތަފާތުކޮށް، އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމަކީވެސް ޚާއްޞަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ.

މުޅީން އަލަށް އެކްޓިންއަށް ތަޢާރަފުވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރްޔަމް އަޝްފާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާދަމް ޒިދާން (ނާނަ) މި ފިލްމުން ފެނުމުގެ އިތުރުން، ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް އެކްޓަރު އިސްމާޢީލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) މި ފިލްމުން ފެނިގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ. މި ތަރީންގެ އިތުރުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓިންއެއް ދައްކާ ހިތްގައިމު އެކްޓްރެސް އާމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ)ގެ ފިލްމީ ހަޔާތުގައިވެސް މިއީ އޭނާއަށް ކުރެވުނު ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

“ބީވީމާ” ޚާއްޞަވުމުގެ އިތުރުން މި ފިލްމަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އޮލިމްޕަސް ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވިފަހުން ދައްކަން ފެށި ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. މިހާރު އޮލިމްޕަހުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 7.1 ޑޮލްބީ ސަރައުންޑް ސިސްޓަމްއެއް ގާއިމްކުރެވިފައި ވުމުގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ސްލައިޑިން ސްކްރީނުގައި ފިލްމު ފެނިގެންދިޔައީ ބެލްޖިއަމްގެ ބާކޯ ބްރޭންޑްގެ ސްޓީރިއޯސްކޯޕިކް ހައިކޮލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަރަކުން ނެވެ.

ދެ ދައުރެއް ދައްކުވައިދޭ “ބީވީމާ”އަކީ އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ މަޝްހޫރު ސްކްރީން ރައިޓަރ އަޙްމަދު ޒަރީރު ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދިން ފިލްމެކެވެ.

މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގާ) އަދި ޢާއިޝަތު ފުޢާދު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ “ބީވީމާ” ކެމެރާކުރީ އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) އެވެ. ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރީ ކެމެރާމަން އަދި ޑައިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) އެވެ. ބެކް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދިނީ މުނާޒް ޒުބައިރް އެވެ. ކޮސްޓިއުމްތައް ފަރުމާކޮށް ތަރިންގެ މޭކަޕް ކޮށްދިނީ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ޙުސައިން ހާޒިމް (ސޭންޑީ) އެވެ.

މަސްދަރު: މުނިއަވަސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާނީ އެނބުރި އަންނަނީ

ގިނަ ފިލުމަތެއްގައި މޮޅު އެކްޓިންއެއް ދެއްކި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރުޖީގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް އަވަސް ކަމަށާއި، ...

ނަން ބަދަލު ކުރިއަސް، އަހަންނަށް އަދިވެސް އެއީ ޕަދުމާވަތީ: ދިޕިކާ

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު “ޕަދުމާވަތު”  ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، އެފިލްމަށް އަންނަނީ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ...

ބަރަހަނާ ފޮޓޯ މައްސަލާގައި ރަންވީރު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް ސުވާލު ކުރުމަށް ފުލުހަށް ...