ޕީއެންސީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް

ޕީއެންސީގެ ލީޑަރ ޝިޕްގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް މިއަދު ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމީދުއަށް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި ޕީއެންސީގެ ޓީމްގައި ...

ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް ހުސައިން ފަހުމީ

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ހުސައިން ފަހުމީ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހުމީ އެކްސްގައިކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި  ބުނެފައިވަނީ، ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް ...

ހަތް ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރަން ޕީސީބީއަށް

ހަތް ކުންފުންޏަކަށް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން (ޕީސީބީ) އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ވެމްކޯގެ ...

ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ގޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ކަރަންޓުން ސާމާން ބޭނުންކުރާނެގޮތް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ ކަނބަލުންނަށް ދަސްކޮށްދީފި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ކަރަންޓް ސާމާން ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ” އިލެކްޓްރިކަލްއެޕްލައިންސް ސޭފްޓީ ވޯރކްޝޮޕް ” ...

ނޫރައްދީން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނިންމި މީދޫގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަލީނޫރައްދީން އެމްޑީޕީގެ ...

12 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުއުފެއްދޭނެ: އީސީ

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން، 12މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ ...

ހުޅުދޫ މަގުތައް ހެދުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޒުވާނުން އަޑު އުފުލައިފި

ހުޅުދޫގެ މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު އެކަމުގައި ހުރި ބައެއް ހިތްތަމަނުޖެހުންތަކާއި ...

މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި، އެކަން އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމަކީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތެއް: ހުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ހަވާލުވާ މީހުންގެ ކިބައިގައި، އެ ހަވާލުވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތުމަކީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ...

ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް އުފައްދާ ޕާޓީގެ ނަން ފައިނަލްކޮށްފި

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލެއްވިކަން އުއުލާނުކުރެއްވި ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް އުފެއްދުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ކިޔާނެ ނަން ...

އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސްއަކަށް ރައީސް ސޯލިހު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ...