މާނާ ހުޅުދޫ އޮފީހަށް މޫސާ ސިއްދީގު މީދޫ އޮފީހަށް ބަދަލުކޮށްފި

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މާނާ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު:

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ މަގުތަކުގައި ހަދަމުންދާ ކާނުތަކުން ފެން ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ...

ތިންމެޗުން ބަލިވެ މީދޫޓީމް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން ތިންމެޗުން ...

ރައީސަށް އިތުބާރުކޮށް ރައްޔިތުން ޕީއެންސީއަށް ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކޮށް 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ، ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ...

ޕީއެންސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން މިރޭ ހާއްސަ ހަފުލާއެއް، ހަވާއެރުވުން އޮންނާނެ

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ، ޕީއެންސީ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ...

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ޝާޑުއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީންގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ޝާހިދު ( ޝާޑު ) ...

މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މީދޫ ...

އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ވާދަކުރައްވާ އައްދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އައްދުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ހަވީރު ސައި (20 އެޕްރީލް 2024)

އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ވާދަކުރައްވާ އައްދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އައްދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަވީރުގެ ސައި ދެއްވައިފިއެވެ. (20 އެޕްރީލް ...

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލްބުރާ ، ހަވީރު ސައި (20 އެޕްރީލް 2024)

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލް ބުރު (20 އެޕްރީލް 2024) ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ...

32 މެގަވޮޓުގެ ޕަވަރ ޕްލާންޓާއެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓް މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް

32 މެގަވޮޓުގެ ޕަވަރ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ޑޮންގްފަންގް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާއި ފެނަކަ ...