މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މިޓީމް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި މިދަތުރަކީ ހުޅުމީދޫގައި އިތުރު ފެންޕްލާޓެއް ބެހެއްޓުމަށާ އަދި ފެން އުފެއްދުމަށްފަހު ފެން ރައްކާކުރާނެ އިތުރު 3 ޓޭންކް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ފެންޕްލާންޓާއި ޓޭންކްތައް ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ދަތުރެއް.

މިދަތުރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޓީމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއި ހުޅުދޫއާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އިސްވެރިން.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޮމިކްރޯން 8 ދިވެއްސަކަށް ޖެހި މާފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫންވެސް އޮމިކްރޯންގެ ކޭސްތައް ފެނިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓު ކަމަށްވާ އޮމިކްރޮން 8 ދިވެއްސަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ...

އައްޑޫގައި މީހެއްގެ ލޮލުން އެފްރިކަން އައި ވޯމްއެއް ނަގައިފި

ބިދޭސީ މީހެއްގެ ލޮލުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ އެޕްރިކަން އައި ވޯމް (ލޮއިއޭސިސް) އެއް އައްޑޫ ...

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ

އައު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ ބުރިޖު މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ...