ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ހުޅުމީދޫ “ޕަބްލިކްވޯކްސް ސާވީސް” ގެ ގޯތިތެރެ.

ޕަބްލިކްވޯކްސް ސާވީސް ގެ މި ގޯތިތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހުޅުދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް އެޅުމަށް ހުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި

މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު މިބިމުގައި ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނަށްކަރަންޓް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ހައިވޯޓޭޖް ކޭބަލް ހިމެނޭ

އެކޭބަލް ކުރީން އެސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވިފައިވަނީ ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުން މަގުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ސަރަހައްދުން –

އެހެންނަމެވެސް ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުން ފަހުންތައްޔާރުކުރި ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންގައި އެެއީ މަގުގެ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުން ދެއްކި ބިމުގައި ޕޮލިސްސްޓޭޝަނަށް އަޅާފައިވާ ހައިވޯޓޭޖް ކޭބަލާއި މެދު ބަނދަރަށް އަަަޅާފައިވާ ކޭބަލްތައްވެސް ވަނީ ހިމެނިފައި.

ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިސްކިތުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރަށް ކޭބަލްތައް ދާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ފަރާތުގެ ބޭފުޅުންނާއި ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ އިސްވެރީން މަޝްވަރާކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވަިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ކުރަމުން އައި ގޮތުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު މިވަނީ ފެނިފައި: ޔާސިރު

މާލެ ތޮއްޖައްސައި، ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބެން ހުންނަ ޖެހޭނީ މާލޭންކަމަށް ދެކި އެ ވިސްނުމުގައި ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ...

އިތުރު 3 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިއްޔެ ( 20 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު) ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...