ތިންމެޗުން ބަލިވެ މީދޫޓީމް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޑްރެސްޕްރޯ ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން ތިންމެޗުން ބަލިވެ މީދޫޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ.  

މީދޫޓީމް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެވަނަމެޗްގައި ފޭދޫ ޑީކޭ ސްޕޯޓްސް އާއި ބައްދަލުކޮށް  ބަލިވީ ސީދާ ތިންސެޓުންނެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް ޑީކޭ ހޯދީ 25-22 އިންނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް ޑީކޭ ހޯދީ 25-19 އިންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ސެޓް ޑީކޭ ހޯދީ 25-21 އިންނެވެ.

 މީދޫޓީމް ކުޅުނު ތިންވަނަމެޗްގައި  ފޭދޫ ވޮލީޓީމާ ބައްދަލުކުރިމެޗުންވެސް ބަލިވެފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަސެޓް ފޭދޫޓީމް ހޯދީ 28-26 އިންނެވެ. ދެވަނަސެޓް ފޭދޫޓީމް ގެންދިޔައީ 25-19 އިންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ސެޓް ފޭދޫޓީމް ހޯދީ 25-16 އިންނެވެ.

މީދޫޓީމްގެ ފަހުމެޗްގައި މަރަދޫފޭދޫޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ބަލިވެފައިވަނީވެސް ސީދާ ތިންސެޓުންނެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް މަރަދޫފޭދޫ ހޯދީ 25-22 އިންނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް މަރަދޫފޭދޫޓީމް ހޯދީ 25-08 އިންނެވެ. އަދި ތިންވަނަސެޓް މަރަދޫފޭދޫޓީމް ގެންދިޔައީ 25-18 އިންނެވެ.

މީދޫޓީމް ބަލިވި ތިންމެޗަށް ބަލާއިރު ތިންމެޗުގައިވެސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެޓްގައި ވާދަވެރިކުޅުމެއް ކުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ދެންއެޓީމް ކުޅުނުސެޓްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ކުޅެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ ހިތަދޫ ޔުނައިޓެޑާ ބައްދަލުކުރިމެޗުންނެވެ.

މީދޫ ވޮލީޓީމާ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

މީދޫ ވޮލީޓީމާ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

މީދޫ ވޮލީޓީމާ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

މީދޫ ވޮލީޓީމާ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

މީދޫ ވޮލީޓީމާ ފޭދޫ ވޮލީޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފެނަކައަށް ބޭނުންވާ ފަންނީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއާއިއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ފެނަކައަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯއާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ...

ނަޝީދު ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްލާހު އާންމު ކުރައްވައިފި

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ބޮޑުވަޒީރު ސަރުކާރު ހިންގާ ގޮތަށް، އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ...

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މަންތަރަ އާއި ހަބޭސްގެ ކުރިމަތިލުމުން ހަބޭސް ކުރި ހޯދައިފި

ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ...