މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ނަލަފެހިން މީދޫގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޮގިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޗޭޖިންގ ރޫމްގެ ދޮރުތައް ހަލާކު ކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ.
މިކަން ކޮށްފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަން އެނގިފައި ނުވާއިރު ދާދިފަހުން މީދޫ ރަގަޅާ ފިނިމައިޒާން ގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮޑިތަކާއި މޭޒުތަކަށް ވެސް ބަޔަކުވަނީ ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށް ލާފައެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި މުވައްސަސާތަކާއި އާންމު ފަރުދުން ގުޅިގެންކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ  ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށް ނަލަފެހިން ވަނީ ބުނެފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ހުޅުދޫގައި ވަޅިން ބިރުދައްކައިގެން މީހެއްގެ އަތުން މޯބައިލް ފޭނެއް ފޭރިގެންފި

ހުޅުދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިންބިރު ދައްކައިގެން މޯބައިލް ފޯނެއް ފޭރިގެންފި އެވެ. މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުދޫ ރަތްވިލާ ...

މަޖިލިސް ރައީސް ނަޝީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ...

ފެން މީޓަރުން ނަގަމުން އަންނަ 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލަނީ: ފެނަކަ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ގޭގެ އަށް ގުޅާފައިވާ ފެން މީޓަރަށް މަހުންމަހަށް ނަގަމުން އަންނަ  30 ...