މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ތެޔޮއަޅާ މަރާލި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު އަލުން ރުއްތައް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް –  ތެޔޮއަޅާ މަރާލާފައިވަނީ މީދޫ ބަނދަރުގެ ވަށައިގެން އިންދާފައިވާއިވާ ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ރުއްތަކަށް

އެރުއްތަކަށް ތެޔޮއަޅާ މަރާލީ ކޮން ބައެއްކަން އެގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރުއްތަކަށް ތެޔޮއަޅާ މަރާލުމަކީ ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިނަމަވެސް ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި  މިކަމަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

މިއަވަށަކީ ފެހި ސާފު އަދި ހިތްފަސޭހަ އަވަށަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާ އަދި މުވައްސަސާތަކާއި އާންމު ފަރުދުން ގުޅިގެންއިންދާފައިވާ ރުއްތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ  ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއްނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ

ތެޔޮއަޅާ މަރާލި ރުއްތަކުގެތެރެއިން ބައެއްރުއްތައް

ތެޔޮއަޅާ މަރާލި ރުއްތަކުގެތެރެއިން ބައެއްރުއްތައް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދޭހަ އުނގެނެން ފެށި ދަތުރު

ޖާހިލު އަތްއަތް މަތީން ހިލެމުން އައި ލިއުމެއް އަތަށް އެރިއެވެ. ސްކޫލު ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...

އެންޑީއެފްއިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

އެންޑީއެފްއިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ތަމްރީންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ...

ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ- އަސްލަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، މިއަދު ބާއްވަން ...