ފޮޓޯއިން ޚަބަރު – ހުޅުދޫ – 7-9-2023  ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ހުޅުދޫ – 7-9-2023 – ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ރަށްޔިތުން ރައީސްއަށް ހޫނު ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : މިމަގުގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ

ވާރޭ ވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުގައި ފެންބޮޑުވެ، ފެން ނުހިނދި ދިގުލައިގެންދާތީ އެކަމުގެ އުދަގޫ އެމަގުގެ ...

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު

އައްޑޫސިޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް: އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ...

މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް

މީދޫ  މަޖުދުއްދީންމަގު _ މިމަގުގައި ހުންނަ ނޫރަންފެހިން ފަށައިގެން އިރަށްގޮސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލާއި ހަމައަށް ކާނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ...

ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުން : ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާ

2024-2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާހައަރުގެ ކިޔެވުން 6-8-2023 ގައި ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގައި ފެށިފައި – މިގޮތުން މީދޫގައި ...

މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯނުގެ   ގޮޑުދޮއް ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

 މީދޫ ޓުއަރިޒަމް ޒޯނުގެ   ގޮޑުދޮއް ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީދޫގެ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީދޫ ...

އަތޮޅުމަދަރުސާއިން 2021 ، 2022 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ފާތުމަތު މަންހާ ސުހައިލް ހޮވިއްޖެ  

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 2022،2021  ވަނަ އަހަރު ސ. އަތޮޅުމަދަރުސާއިން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ...

ކައުންސިލް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ފުޓްސަލް ޓީމާއި ވޮލީޓީމް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ...