ފޮޓޯއިން ޚަބަރު- ފޭދުން ދޫކުރި ގޯތިތައް ރަސްމީކޮށް ހަވާލު ކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އިން ދޫކޮއްފައިވާ 300 ގޯތީގެ އިން ވަކިކޮށް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ނަލަފެހިން މީދޫގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޮގިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ...

ހުޅުދޫ މިސްކިތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި ވަޅުލެވިފައިވާ ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ހުޅުމީދޫ “ޕަބްލިކްވޯކްސް ސާވީސް” ގެ ...

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ގެ ޓީމެއް ހުޅުމީދޫއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ...

މަރާލި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި ރުއްތައް އިންދައިފި

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ތެޔޮއަޅާ މަރާލި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު އަލުން ރުއްތައް އިންދުމުގެ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު:

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ މަގުތަކުގައި ހަދަމުންދާ ކާނުތަކުން ފެން ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓާ ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ...

އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ވާދަކުރައްވާ އައްދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އައްދުގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ހަވީރު ސައި (20 އެޕްރީލް 2024)

އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ވާދަކުރައްވާ އައްދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް އައްދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަވީރުގެ ސައި ދެއްވައިފިއެވެ. (20 އެޕްރީލް ...

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލްބުރާ ، ހަވީރު ސައި (20 އެޕްރީލް 2024)

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލް ބުރު (20 އެޕްރީލް 2024) ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ...

އެކުވެރިކަމަމުގެ ހޭންޑްބޯލް މެޗް: ފޭދޫޓީމްއަތުން މީދޫ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު- އަބްދުއްރަހުމާން ކެމްޕެއިންޓީމްގެ ފަރާތުން ބޮޑުމަގުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2024 ގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ...