މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

އަދީބާއި ޒިޔަތު މިނިވަން ކުރުން – އެއީ ނަހަމަގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ހިފުން- ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު  ޒިޔަތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ...

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަސްލަމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އަންނަ ދައުރުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ...

އައްޑޫ ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެއަރޕޯޓާއެކު ޓޫރިސްޓް ބެޑް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ: ޒަމީރު

އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫޢާއެކު އެސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު އެނދު ނެރެންޖެހޭކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ...

މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުން ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދުވަނީ، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ރަސްމީގޮތުން ...

50 މެންބަަރުންގެ ސޮޔާއި އެކު އީވާ ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ މަޤާމު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުން ...

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަދީބާއި ޒިޔަތަށް މަޢާފްދެއްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޢަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ ...

އައު ސަރުކާރުގައި އައްޑޫއަށް ފުރިހަމަ ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް، ބަދަލުކޮށްލާނެ: ޣައްސާން

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ބަރޯސާނުވެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ތަސައްވުރައެކު އެ ސިޓީއަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް އައު ...

ފުވައްމުލަކާ 20 މޭލުބޭރުން އޯކިޑް 707 ބިންދައިގެން ގޮސްފި

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ގއ. ގެމަނަފުށީ އޯކިޑް 707  ބިންދައިގެން ގޮސްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހާދިސާގައި މީހަކަށް ...

ރައީސް ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މުލިއާގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު މުލިއާގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މުލިއާގެން ނިކުމެވަޑައިގަތީ، ރިޔާސީ ...

ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާ ވާނެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ...