މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

ލަންކާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއް މި ދައުރުގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވުނު: ރައީސް ސޯލިހް

ސްރީލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކެއް މި ދައުރުގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވާލެވުނު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ...

މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމުން ޑރ.މުއިއްޒު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް މިއަދު ހަވީރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އެމަނިކުފާނު މިހާތަނަށް އަދާކުރައްވަމުން އައި މާލެސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ ...

މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތު އަރަބި، އިނގިރޭސި އަދި މެންޑަރިން ބަހުން އަޑު އެހޭނެ

މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމާއި ޑރ. މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމިއްޔާތު ދުނިޔޭގެ 3 ބަހަކުން އަޑު އެހޭނެ އިންތިޒާމް ...

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ވެރިކަން ބަދަލުވެ، މަގާމުން ވަކިކުރާނެކަން އެނގޭތީ، އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ...

ފެނަކަ އެމްޑީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް    ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ...

ކުނިކޮށިން އަރަމުންދާ ބޯ ދުންތައް ރަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފެތުރި، އުނދަގޫތަކެއް  

ހުޅުމީދޫ ކުނިކޮށީގައިހުރި ކުނިތައް  ނައްތާލުމަށް އަލިފާން ޖެހުމުގެ  ސަބަބުން ރަށުތެރެއަށް  ދުމުގެ އަސަރުކޮށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ...

މެންބަރުން އަޑުގަދަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައި އިހުތިޖާޖުކޮށް، އަޑުގަދަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ...

ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ޒީނާ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޒީނާއަކީ އަކީ ބިޒްނަސް ...

ސަރުކާރުގެ 8 ކުންފުނީގެ އެމްޑީގެ މަޤާމަށް އަންހެނުން

އައު ސަރުކާރުގައި މަދުވެގެން 8 ކުންފުނީގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންހެނުން ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ...

ފިކުރަކީ ޖަލަށް ލެވޭނެ އަދި މަރާލެވޭނެ އެއްޗެެއް ނޫން -އަދީބު

ފިކުރަކީ ޖަލަށް ލެވޭނެ އަދި މަރާލެވޭނެ އެއްޗެެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ...