މުއިއްޒު އިބްރާހިމް

އެކީގައި ކުރިއަށްދާން ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިންނަށް ރައީސްގެ ސިޓީފުޅެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޞާލިހާއިއެކު ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން އެކީގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޞާލިހުގެ ...

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެންއައިލެން އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާލާފައިވާ އިނާޔަތްތައް އަލުން ދޭން ނިންމިކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައިލެންޑް ...

ކޯޓަކުން ކުރި އެންމެ ހަލާލު ހުކުމަކީ ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމް: ރޮޒޭނާ

ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމަށްވުރެ ހަލާލް ހުކުމެއް މިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ނުކުރާކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ...

ރައީސަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވާ ޖަލްސާވާނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ސިއްސައިގެންދާފަދަ ޖަލްސާއަކަށް: ޝަރީފް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާ ވެގެންދާނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ...

ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ 53 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

. ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ...

އާސެނަލް ސަޕޯޓަރުން ޑިބްރޭނާއާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހިއުކި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އަތުން 3-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައި، ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރ ...

އާސިރު ފެނިއްޖެ، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މުޙައްމަދު އާސިރު އިސްމާޢީލް، (ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ގަސްކަރަ) ފެނިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ...

ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުން ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންރޭ ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ...

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިނާމު 86 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޝަރަފުގެ ބެޖާއި ...

ގަމުގައި 180 ކޮޓަރީގެ 2 ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި 180 ކޮޓަރީގެ 2 ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް ...