އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކުރާނެ ނިޒާމެއް ...

ތެޅި ފޮޅި ގަނެގެން ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ތާއީދު ނުކުރަން – އަސްލަމް

ތެޅި ފޮޅި ގަނެގެން މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ...

ގާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިންތިހާބީ ރައީސަށް ހުވާކުރެވޭނެ: ރައީސް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ގާނޫނީ ...

ރައީސް ޞާލިޙް، އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ...

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ...

ރައީސްގެ ހިތްވަރާއި، ދެއްކި މިސާލަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ތަޢުރީފް !

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކުރެއްވި ހިތްވަރާއި ދެއްކެވި ސާބިތުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ...

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުއަށް މޯޑީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ، ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް އިންޑިއާގެ ...

ރައީސް ޞާލިހު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ...

މުއިއްޒު %54.06 ވޯޓާ އެކު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު، މާލޭގެ މޭޔަރު އަދި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. ...

ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުން 30-50 ޕަސެންޓް ކުޑަވާނެ، އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު – ޝަރީފް

ކަރަންޓަށް ބިލްކުރާ ބޭންޑް ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހެދުމުން ގޭބިސީތަކުގެ މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން 30 އާއި 50 އިންސައްތައަށް ...