ތިނަދޫގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކާއެކު ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާބޮޑު ރިސޯސެއް އޮތްއިރުގައި އަޅުގަޑުމެންނަށް ތަރައްގީ ނުލިބި މިދަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާތީކަމަށް ހުވަދު ...

ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރެވި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާވެ އަދި ސީޕްލޭން ހަބާއެކު އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ – ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު  

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫ ބްރިޖާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމާއި އަދި ސީޕްލޭން ހަބެއް ބިނާކުރުމުގެ ...

އައްޑޫސިޓީ ބްރިޖް: ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއާއި ހުޅުދޫ މީދޫ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫޢުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަދި ސަރވޭގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ...

ހުޅުމީދޫއާއި ހިތަދޫ ބްރިޖު މަޝްރޫއާއެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން  މުއްސަނދި ވާނެ- ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު އެޅިއިރު އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މުއްސަނދި ވެގެންދިޔަ ގޮތަށް ހުޅުމީދޫއާއި ހިތަދޫ ބްރިޖު ...

ޝާޑުއަކީ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއް- ޝާޑް ކެމްޕެއިންޓީމް

ނަތީޖާނެރެދެއްވާފައިވާ މެމްބަރަކަށް އަލުން އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކަމަށް ޝާޑް ކެމްޕެއިންޓީމުން ބުނެފިއެވެ. ...

މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދަކުރައްވާ  ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށް ގުރުއަތު ނަގައިފިއެވެ. އަންނަ ރަމަޟާންމަސް ނިމިގެން ...

ޖަމްބޭގެ ޕޯލް- ވޯޓް ދެއްވި ގިނަ ބަޔަކު ވައްސޭ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވައިފި

މީދޫ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން 2 ވަނައަށް ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ސަބްރީ  ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް ސަބްރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ...

ހަނި ތަފާތަކުން ރަފިއްޓޭ ބަލިކޮށް ދެކުނު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އައިބީއަށް

ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް ހަނި ތަފާތަކުން އިބްރާހިމްދިދީ (އައިބީ ) ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ...

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީ :  މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އިޔާޒު ނަސީމަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް، އިޔާޒު ނަސީމު ...