ހުޅުމީދޫއާއި ހިތަދޫ ބްރިޖު މަޝްރޫއާއެކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން  މުއްސަނދި ވާނެ- ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު އެޅިއިރު އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މުއްސަނދި ވެގެންދިޔަ ގޮތަށް ހުޅުމީދޫއާއި ހިތަދޫ ބްރިޖު ...

ޝާޑުއަކީ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓެއް- ޝާޑް ކެމްޕެއިންޓީމް

ނަތީޖާނެރެދެއްވާފައިވާ މެމްބަރަކަށް އަލުން އެ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކަމަށް ޝާޑް ކެމްޕެއިންޓީމުން ބުނެފިއެވެ. ...

މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދަ ކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް  ވާދަކުރައްވާ  ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށް ގުރުއަތު ނަގައިފިއެވެ. އަންނަ ރަމަޟާންމަސް ނިމިގެން ...

ޖަމްބޭގެ ޕޯލް- ވޯޓް ދެއްވި ގިނަ ބަޔަކު ވައްސޭ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވައިފި

މީދޫ ދާއިރާއިން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން 2 ވަނައަށް ...

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ސަބްރީ  ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް ސަބްރީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ...

ސައިރިކްސް ޝަރީފުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހުޅުދޫގައި ހިނަވާގެއެއް އަޅަނީ

ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ސައިރިކް ޝަރީފުގެ ޚަރަދުގައި ހުޅުދޫގައި ހިނަވާ ގެއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ...

ހަނި ތަފާތަކުން ރަފިއްޓޭ ބަލިކޮށް ދެކުނު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އައިބީއަށް

ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް ހަނި ތަފާތަކުން އިބްރާހިމްދިދީ (އައިބީ ) ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ...

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީ :  މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އިޔާޒު ނަސީމަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް، އިޔާޒު ނަސީމު ...

އައްޑޫ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫއާ ދެމެދު އަޅަން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ...

މޯދީއަށް މަލާމާތްރައްދުވާގޮތަށް ޕޯސްޓްކުރި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަލާމާތް ރައްދުވާގޮތަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ބައެއް ޕޯސްޓުތަކާ ...