ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުން 30-50 ޕަސެންޓް ކުޑަވާނެ، އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު – ޝަރީފް

ކަރަންޓަށް ބިލްކުރާ ބޭންޑް ފްލެޓް ރޭޓަކަށް ހެދުމުން ގޭބިސީތަކުގެ މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން 30 އާއި 50 އިންސައްތައަށް ...

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައްދަލުވުން –ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ނަޝީދުގެ ތާއީދަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މެމްބަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރިޔާސީ ...

ކަރަންޓް ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރިއަސް ބިލް ބޮޑުނުވާގޮތަށް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅާނަން: ރައީސް

ކަރަންޓް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބޭނުންކުރިޔަސް ފީގެ ރޭޓު ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަކަށް ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައަޅައި ލުޔެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...

އިލްހާމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ...

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސަރުކާރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް މިސަރުކާރާ އަޅާބަލާއިރު އުނޑާއި ބިމާހާ ތަފާތުވާނެ -މުއިއްޒު

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ސަރުކާރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް މިސަރުކާރާ އަޅާބަލާއިރު އުނޑާއި ބިމާހާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާ  ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ...

ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމުގެ ޤަރާރު މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމުގެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާޢިލް ...

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ތާއީދު ކުރާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް

ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ތާއީދުކުރާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ...

އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީއިން ވަކިވެއްޖެ – ހުންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ސަފުގައި – އަލީވަހީދު

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ޖޭޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ...

ޖޭޕީ ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރިޔާޒް ރައީސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރިޔާޒު ރައީސް ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ނިމާލް ކުއްލި ގޮތަކަށް ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...