އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ރޭ ދަންވަރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލިންކުރޯޑުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފުރޮޅާލައިގެން ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގިއިރު އެކާރުގައި ދެމީހަކު ތިއްބިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް މާބޮޑު ހާނީއްކައެއްވެފައި ނުވިޔަސް ކާރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީވެފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގެ ގުޅިފައިވާ ފަޅުރަށްތަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދާއި ކުނިކޮށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގާފައިވާ ދެ ސަރަހައްދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

10 ފޫޓުގެ ބޮޑު ކިނބުލެއް ގއ. ކޮނޑޭއިން ހިފައިފި

ގއ. ކޮނޑޭ ގޮނޑުދޮށުން 10 ފޫޓުގެ ބޮޑު ކިނބުލެއް  ހިފައިފިއެވެ. ކޮނޑޭ ޒުވާނުންތަކެއް ނިކުމެ ވާޖަހައިގެން ހިފާފައިވާ މި ...

މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅިފަރާތަކާ- ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މީދޫ ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔޫތު ...

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 81 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 81 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ އައްޑޫން އިތުރު 81 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އައްޑޫން ...