ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދާން ފަށައިފިއެވެ.

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ޖިއޯ ބޭގް ހަލާކުވެފައިވާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫގެ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ ހަލާކުވެފައިވާ ޖިއޯ ބޭގްތައް މަރާމާތުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މީދޫގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މިކަންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެސަރަހައްދުން ހަލާކުވެފައިވާ ބޭގްތައް މަރާމާތުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫކަޅިބިތް ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދުވުނު މަޝްރޫއެކެވެ.  

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،  210 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެމްޓީސީސީންއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދުވުނު މި މަޝްރޫޢަކީ 80.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދެ ކާރެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޑްރައިވަރަކު ނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެގައި ހިނގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ފޭސް1ގެ ހިތިގަސް ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު- އަބްދުއްރަހުމާން ކެމްޕެއިންޓީމްގެ ފަރާތުން ބޮޑުމަގުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2024 ގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ...

ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއާޕޯޓަށް

ޓެރަަރިސްޓް ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ...