ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދާން ފަށައިފިއެވެ.

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ޖިއޯ ބޭގް ހަލާކުވެފައިވާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫގެ ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ސަރަހައްދަކަށްވާތީ ހަލާކުވެފައިވާ ޖިއޯ ބޭގްތައް މަރާމާތުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މީދޫގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މިކަންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެސަރަހައްދުން ހަލާކުވެފައިވާ ބޭގްތައް މަރާމާތުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

މީދޫކަޅިބިތް ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދުވުނު މަޝްރޫއެކެވެ.  

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން،  210 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެމްޓީސީސީންއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދުވުނު މި މަޝްރޫޢަކީ 80.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

ކަޅިބިތް ފަރާތު ގޮޑު ދޮށުގައި ޖަހާފައިވާ ” ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމެންޓް ” ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ރޫޅެމުންދަނީ

advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް- 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕިއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، މިއަދު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ...

ކޮވިޑް-19: އިތުރު 140 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިއަދު ރާއްޖެއިން 140 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ...

އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދާއި ހުޅުދޫ ޔޫތު ބައްދަލުކުރާ ފޯރިގަދަމެޗް މިރޭ

އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފޯރިގަދަ މެޗެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭ އިން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާ ...