ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބުނު ހަސަންދީދީ މާލެ ފޮނުވާލަނީ

މީދޫގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ސ. މީދޫ ގުލްއަލާގޭ ހަސަންދީދީއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މާލެ ފޮނުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަސަންދީދީ މާލެ ފޮނުވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީދޫ ރެސިޑެންސްގެ ކަންމަތިން އިއްޔެ ހަވީރު ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ހަސަންދީދީއަށް  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަޒުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.  މިއެކްސިޑެޓްގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީދޫ ރަންވިނަ މުހައްމަދު ހާއިދުއަށް ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ރޭ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓް ހިގާފައިވަނީ ފިނިހިޔާމަގުން އިރުން ހުޅަގަށް މުހައްމަދު ހާއިދު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލް ފެންނާމަގުން ދެކުން އުތުރަށް ހަސަންދީދީ ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުން ނިދާފައި ތިއްބާ ގޭގޭގެ ބާލީސް ދޮށުގައި ހަތިޔާރު ބެހެއްޓި ގޮތަށް ކައުންސިލުން ދަނީ ވައްކަން ކުރަމުން – ރޮޒެއިނާ

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން ނިދާފައި ތިއްބާ ގޭގޭގެ ބާލީސް ދޮށުގައި ހަތިޔާރު ބެހެއްޓި ގޮތަށް މިއަދު މާލެ ސިޓީ ...

އެއަރ ކޯގެ ޚިދުމަތާއެކު އަސްކަރިއްޔާ ވަނީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ޖެހިލާފައި – ޣައްސާން

އެއަރ ކޯގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ ޙިދުމަތް މުޅިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް މައްޗަށް ޖެހިލާފައިވާކަމަށް ދިފާޢީ ވަޒީރު މުޙައްމަދު ...

ޔާމީންގެ ވެރިކަމިގައި ހިނގި ވައްކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނީ ހަމަ އެމަނިކުފާނު: ނާޒިމް

ރައީސް ޔާމިނުގެ ވެެރިކަމުގައި ހިނގައިދިޔަ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް ...