އދ. މާމިނގިލީ ކައުންސިލުން ވަކި ފިކުރެއް ދިފާޢު ކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އެރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ފެލްކަން ޔޫތް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާމިނގިލީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަކި ފިކުރެއް ދިފާއުކުރުމަށްކަމަށާއި، ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަމިއްލަ ފައިދާ އިސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ވިލާ ގްރޫޕުން ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުގައި ކަސްޓަމްސް ސާވިސްއިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުށްވެރިކޮށް މާމިނގިލީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ފެލްކަން ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ އެމްޕީއެލްއިން މާމިގިލީގައި ތަރައްގީކުރާ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިންފާރު ވައްޓައިލި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ހަނު އޮތުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އަދި މާމިނގިލީ އިރުމަތީ ފަރާތު ބަނދަރުގައި ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ޕާކު ކައުންސިލުގެ ގަރާރަކުން ބާތިލް ކުރި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާމިގިލީ ޒުވާނުންނަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރަށުން ގޯތި ލިބުން ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ބަޔާނުގައި ބުނީ ސަރުކާރުން މާމިގިއްޔަށް ގެންނަ ތަރައްގީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މާމިގިއްޔަށް ދިމާވެފައިވާ އިތުރު މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުން ބަހެއް ނުބުނެ އޮންނާތީ އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ރަށުގައި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތައް ބަޔަކު އަމަލު ކުރަމުންދާއިރު ކައުންސިލުން ހަނު އޮތުމަށް ފަހު، ވިލާ ގްރޫޕުގެ މައްސަލައިގެ ދިފާޢުގައި ކައުންސިލުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަކި ފިކުރެއްގައި ތިބެގެން އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން ކަމަށް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް-19: ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...

އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން އިތުރަށް ގޯސް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ...

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ %70 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓްތަކުގެތެރެއިން  174 ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ  52،396 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން %/70 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން ކަމަށް ...