ކްލަބް ލޮތަރިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ” ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ހުޅުދޫ އޭޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މީދޫ ގައުމު އެފްސީ ބައްދަލުކުރިމެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.

ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި  ކުޅެވުނު މިމެޗް އެއްވަރުވެފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  

  މިމެޗްގެ  ފުރަތަމަ ހާފްގައި  އޭޓީން ވަނީ މިމެޗްގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. 

ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ކުޅިބަލަން ހާޒިރުވި  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންދިޔައީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އޭޓީ ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ.

މިމެޗްގެ ގައުމު އެފްސީން ލަނޑެއް ޖަހާމެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ.

1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން މިމެޗް އެއްވަރުވިކަމުގައިވިޔަސް މިމެޗްގައި  ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑު ޖަހަން ގިނަފުރުސަތުތައް  ލިބި ބޭނުން ނުހިފި ދިޔަ ތަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 – ދަރިވޭމްޕް  – ގައުމު އެފްސީ  

މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ގައުމު އެފްސީގެ ގުސައްޔުއެވެ.  މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ގުސައްޔާއި އިނާމް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ މިމެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު މުޖުތަބާއެވެ.

ގައުމު އެފްސީ މިމުބާރާތުގައި މީގެ ކުރީން ކުޅުނުމެޗްގައި ހިތަދޫ މައިލޯ އެފްސީއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗްވެސް ނިމިފައިވަނީ އެއްލަނޑު އެއްލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އޭޓީން މިމުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗްގައި މީދޫ އެފްސީ އަޚުންޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

ބެސްޓް ސެލެކްޝަން ކޮމްޕެނީ މެއިން ސްޕޮންސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 20،000ރ. ގެ ފާއިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، ރަނައަޕްޓީމަށް 10،000ރ. ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ކޮބާހޭ ފަންޑު ކުރި މީހާ”

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އަށް ފަންޑު ކުރި މީހުން ...

މީދޫ މަޖުދުއްދީން މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް

މީދޫ  މަޖުދުއްދީންމަގު _ މިމަގުގައި ހުންނަ ނޫރަންފެހިން ފަށައިގެން އިރަށްގޮސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލާއި ހަމައަށް ކާނު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ...

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރުމީހަކު ރަނގަޅުވެ ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު 4 ށް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެ ކޮވިޑް-19 ބަލިމީހުންގެ ޢަދަދު ...