ޓްވިޓާގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ޖެކް ޑޯސޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެމަޤާއި އިންޑީއާ ރައްޔިތަކު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

ޓުވިޓާގެ އާ ސީއީއޯ ކަމާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ އިންޑިއާއަށް އުަފަން އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ޕެރާގް އެގްރަވެލް އެވެ. އޭނާ ކުންފުނީގެ ސީއޯއަކަށް ހަވާލުވިކަން މިހާރު ޓުވިޓާއިން ވެސް ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެގްރަވެލް އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ ސީޓީއޯ އެވެ. ސީޓީއޯގެ މަގާމަށް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ކުންފުނީގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެކުންފުނީގައި ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު އޭނާވަނީ އެކުންފުނީގެ ސީޓީއޯގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުގައި އެގްރަވެލް އަކީ އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ޑޯސޭގެ އެންމެ ގާތް އެކަކެވެ. އެހެން ކަމުން އެގްރަވެލް އަށް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯކަން ދޭން ޑޯސީ ނިންމާފައިވަނީ އޭނާއަށް އެންމެ އިތުބާރުކުރެވޭ އެކަކަށް ވާތީ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ޖެކް އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރު ޓްވިޓާ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި އެކެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުންފުނި އުފައްދައިގެން 2008 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ސީއީއޯ ކަން ކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ސީއީއޯ ކަމަށް އައީ ޑިކް ކޮސްޓޯލޯ އެވެ. އޭނާ 2015 ވަނަ އަހަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުން އަނެއްކާވެސް ޖެކް އެމަގާމަށް އައެވެ.

ޖެކް އިސްތިއުފާ ދިން ނަމަވެސް 2022 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން ކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި އިންނާނެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ” ހެއްޔޯ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ނޮވެމްބަރ 17 އިން 21 ގެ ނިޔަލަށް މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ...

ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހި ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ...