ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ނަގައި ލޯނު ދޫކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ޒިންމާވާ ގޮތަށް ލޯން ނެގޭނެ ގޮތް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނަށް ރާއްޖެ މަޖިލީހުން އިސްލާހު ގެނައި ބިލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މިއާއެކު އެއް ކައުންސިލުން އަނެއް ކައުންސިލަށް މިހާރު ލޯނު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ވަކި ކައުންސިލަކަށް އެ އަހަރަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ހަރަދުތައް ކަނޑައި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ، އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެހެން ކައުންސިލަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

މިއިސްލާހް ހިމެނޭ ބިލަކީ މިދިޔަ ނޮވެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި ބިލެކެވެ.

މި ގޮތަށް ދޫކުރާ ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ފައިސާއިން އުނިކޮށް، އެ ފައިސާ އަނެއް ކައުންސިލަށް ދޫކުރުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، މި ގޮތަށް ލޯނު ދޫކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ލޯނާގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާ ކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމަށް މި ގާނޫނުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ހުއްދަ އޮތް ލޯނަކަށް މެނުވީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫނުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ އުސޫލަށް ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސްފައެވެ. އަދި ކައުންސިލް ތަކުން ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ހަމަތަކާއި އެކަމުގައި އަމަލު ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާން ކޮށްފައި ވެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ކައުންސިލުގެ މުދާ ހުއްދަ ކުރެވިގެން ވިއްކުމާއި އެއާމެދު އަމަލު ކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި، ކައުންސިލުތަކުން އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކަށާއި ޖަމާއަތް ތަކަށް ދޭ އެހީ ދެވޭނެ ގޮތްތައް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނެސް، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގާވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރަންވާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މި ގާނޫނަށް ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާނެއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު، ޖަލްސާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ ...

އައްޑޫސިޓީ : ގޭގެއަށްގޮސް ސާމްޕަލް ނެގުން ހުއްޓާލައިފި – އޭއީއެޗް

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ކޭސްތައް ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ދަތިތަކާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވުމާއެކު ގޭގެއަށްގޮސް ...

ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

އައްޑޫ އިން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވުމުން އެސިޓީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ...