ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްއަށް ނަޝީދު އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުދަދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ނަޝީދު އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ...

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ...

ދޮން އުނބަރާ ނައިޓް ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ މިއުޒިކް ޝޯއެއް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވަނީ

ޝަލަބީއާއި އޭނާގެއަންހެނުން ޝިފާއިބްރާހިމުގެ ލަވަތަކާއެކު  “ދޮން އުނބަރާ ނައިޓް”ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަމިއުޒިކްޝޯއެއްއައްޑޫސިޓީހުޅުދޫގައިމާދަމާ ރޭ ( 6 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ...