މަރަދޫ ސްކޫލް ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމުމުން ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ ސްކޫލް، ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ހަދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ނިންމުމުން ބެލެނިވެރިން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މަރަދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބެލެނިވެރިން ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް ހިމޭން އިހްތިޖާޖެއް ކޮށްފައެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަރަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ގްރޭޑްތަކަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި ވާތީ އާއި، އަދި ކަމާބެހޭ އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން، މަރަދޫ ސްކޫލު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރަދޫ ސްކޫލް، ޕްރީ ސްކޫލަކަށް ހަދައި، އެބަދަލު ގެނައުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 3 އަހަރަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، މިފެށޭ ތަޢުލީމީ އާ އަހަރާއި، 2021 ވަނަ އަހަރު މަރަދޫ ސުކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 8 އާ ހަމައަށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަރަދޫ ސްކޫލަކީ ހަމައެކަނި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސުކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާ އެކު، މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން، ބެލެނިވެރިން ވަނީ އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަކޮށްދީފައެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރަށުގައި ތިބެގެން އެމީހުންގެ ކުދިން، ގްރޭޑު 10 އަކާއި ހަމަޔަށް ކިޔެވޭނެ ގޮތް ވުމެވެ. “ކިންޑަގާޓެން” ސްކޫލަކަށް އެ ސްކޫލް ބަދަލްވެގެން ދާކަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް މީސްމީޑިއާގައި ވެސް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ ގިނަ ބަޔަކު މި ނިންމުމާ ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ އިރު، މިކަމަކީ މީގެ ކުރިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެރަށުގެ ސްކޫލާ ބެހޭގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާވެސް އިދިކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ޕްލޭނުގެ ދަށުން މަރަދޫ ސްކޫލަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ގްރޭޑު 8 އަކާ ހަމަޔަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ސްކޫލް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކޮށް، މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑު 9 އަކާ ހަމަޔަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލްކޮށް، އަދި ޖެހިގެން އަންނަ 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ސްކޫލުގައި ގްރޭޑު 10 އުފެއްދުމަށް ކުރިން ނިންމިއެވެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންވަނީ މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލާއި ހުޅުދޫ ސްކޫލްވެސް އަންނައަހަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމާ އެސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން  އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައެވެ.

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގޮޑު ދޮށަށް ކުނި ނޭޅުމަށް އިލްތިމާސެއް

މީދޫ ގޮޑުދޮށަށް ކުނި ނޭޅުމަށް ނަލަފެހިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ތިމާވެށީގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ” ނަލަފެހި ...

އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ ދޮގުތަކަށް ރައްދުނުދެވުން، ހާމަކުރެވެންހުރި ވަރަށް ހާމަކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ އިދިކޮޅުން ކެމްޕެއިންތެރޭގައި ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ފެތުރި ދޮގު ...

ދޮގު ހަބަރު ފެތުރިކަމަށްބުނެ 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ހޯދަން ސައްލެ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) އާ ގުޅޭ ދޮގު ...