ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ” އައްޑޫނަލަފެހި ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ބޭއްވިފައިވަނީ ރުއްއިންދުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގުގައި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން އަދި އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ އިތުރަށް ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އަދި މިފްކޯއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވެފައިވާއިރު  ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުންވެސް އިއްޔެ މީދޫގައި ބޭއްވުނު ރުއްއިންރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީގެކުރިންވެސް މީދޫގައި ތަފާތު ގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ހިންގިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ރަށުގެ ގޮޑުތަކާއި ގޮޑުދޮށްތައް ސާފްކުރުމުގެ އިތުރުން އާއްމުރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ހިންގިފައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަރަށްބޮޑަށް  ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނި މިހާތަނަށް 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް މިއަދު އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 50ހަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް 191 މީހުން ރާޢްޖެއިން މި ...

އައްޑޫގެ މަގުހެދުން ދަނީ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް- އަކްރަމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވަމުންގެންދަވާކަމަށާއި އެމަސައްކަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ...

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ 76 ވަނަ  އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަބްދުﷲ ...