ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް  ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވީ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ  ޙާލަތު ނައިބު،ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވަނީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރަށް އެތަނުގައިތިބި ބަލި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، ސިއްހީ މަރުކަޒުގެމުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަނުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޝިދާތާ ޝަރީފާއި, އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ރަޝީދުގެ އިތުރުން، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ގެސްޓުހައުސްތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓުހައުސްތައް މިއަދު ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާގުޅިގެން ކޮވިޑްގެ  ހާލަތަށް ބަލާ، މީހުން ...

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް 10 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ...

ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކެފޭތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެނިހެން ތަންތަނުގައި ޝީޝާ ބުއިމާއި ޝީޝާގެ ޚިދުމަތް ދިނުން ...