ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް  ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވީ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ  ޙާލަތު ނައިބު،ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވަނީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރަށް އެތަނުގައިތިބި ބަލި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، ސިއްހީ މަރުކަޒުގެމުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަނުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޝިދާތާ ޝަރީފާއި, އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ރަޝީދުގެ އިތުރުން، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފިލިޕީންސް ނަރުސްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ފިލިޕީންސް އަށް ނިސްބަތްވާ ނަރުސް މޭރީ ގްރޭސް ޕިނޭޑާގެ މަރާއި ...

ސަން އައިލެންޑާއި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑްގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

ވިލާ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ސަން އައިލެންޑާއި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ...

ކުއްޖާ މަރުވީ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކޮނޑު ތާށިވެގެން: އޭއީއެޗް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖަކު މަރުވީ ކޮނޑު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި ...