ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް  ފައިސަލް ނަސީމް ހުޅުމީދުއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވީ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ  ޙާލަތު ނައިބު،ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްވަނީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރަށް އެތަނުގައިތިބި ބަލި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވައި، ސިއްހީ މަރުކަޒުގެމުވައްޒަފުންނާއި އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެތަނުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޝިދާތާ ޝަރީފާއި, އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ރަޝީދުގެ އިތުރުން، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝާހް ޢަބްދުﷲ މާހިރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ބަމްޕަރުން ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މި މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެގެން މާލެ ގެންދިޔަ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ...

މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާ ވެސް 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނި ...

ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ- އަސްލަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް، މިއަދު ބާއްވަން ...