ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫގައި ހުންނަ އާރުއޯޕްލާންޓްގެ ކުރިމަތީގައި ” ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެގުޅުމުން ” ޚަރަދުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ” ކަނބަލުންގެ ޕާކް ”

މިޕާކް ތައްޔާރު ކުރުވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި ހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ގުޅުމުގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ މިޕާކް ގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އައުޓުޑޯ ޖިމްސެޓް ހޯދުމަށް 19000.00 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާކަމަށާ މިފައިސާ ހޯދާފައިވަނީ އެކިފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަމަށެވެ.

[Best_Wordpress_Gallery id=”9″ gal_title=”Gallery Two”]

 

 

 

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އައްދުއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާން ( އައްދު ...

މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ސްޓާފް ނައިޓެއް ބާއްވައިފި – ކައުންސިލަރުގެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް

މީދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ...

ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި 1 އޮކްޓޯބަރ 2019 ...