އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަރީޒު މައިކް ޕްމްޕެއޯ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ގުޅުއްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ، އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މިއަދު ހަވީރު ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. ދެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަންދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ކުރިންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހޯދައިދޭނަން – ރައީސް ޔާމީން

ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ހޯދައިދޭނެކަމަށާއި، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޤާނޫނު ތަންފީޛް ކުރާނެކަމުގެ ...

ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

50 މެންބަަރުންގެ ސޮޔާއި އެކު އީވާ ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ މަޤާމު ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުން ...