އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަރީޒު މައިކް ޕްމްޕެއޯ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ގުޅުއްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ، އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މިއަދު ހަވީރު ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. ދެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަންދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ކުރިންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ އިންތިޚާބީ ރައީސަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު، ޖަލްސާ އޮންނާނީ ދަރުބާރުގޭގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ އަންނަ ...

ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ތާއިދުކޮށް ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވާ- ހިޝާމް

އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ހަމަހަމަކަމާ އަމާންކަން އަދި  އިޖްތިމާއީ ފޭރާން  ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެގެންތިބެ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރޮޒެއިނާއަށް ...

ޤައުމު އަޅުވެތިކުރަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް- ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ...