ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރާނަން- ރައީސް

ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކުރައްވާ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 10000 އެނދު ކުރިއަށް އޮތް ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އިއްޔެ ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ގދ. މަޑަވެއްޔަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާ މުޚަތަބްކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.
މަޑަވެލީ ރައްޔިތުންނާ މުޚަތަބްކުރައްވާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު އެންމެބޮޑަށް އިސްމަކަމެއް ދެއްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެވަޑަގެންފިނަމަ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގދ އަދި ގއ އަތޮޅުގައި ދިހަހާސް އެނދު ތަރައްޤީކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އެއީ ގދ. އަތޮޅަށް ހަހާސް އެނދުކަމަށާއި ގއ އަތޮޅަށް ހަތަރުހާސް އެނދުކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަޑަވެލި ނަޑެއްލަ ހޯޑެއްދޫ އަދި ރަތަފަންދޫ ހިމެނޭހެން އެސަރަޙައްދުގައި ސާދަސްތޭކަ އެނދު ތަރައްޤީ ކުރާއްވާނެކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދެހާސް ތިނަސަތޭކަ ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެދެއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައިސް ވިދަޅުވީ މިދެއަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީވެގެން އަންނަ އިރު ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅު ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.
ރައިސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު މިހާރު ހަތަރުހާސް ޑޮލަރުން ދިހަހާސް ޑޮލަރަށް މަތިކޮށްދީފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އުއްމީދަކީ އެނިސްބަތް ވިހިހާސް ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ގެންދިއުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވެއްޓުނު ފުލައިޓުން ދަތުރުކުރި ދިވެހި ދަރިވަރުގެ ހާލު ރަނގަޅު: ޑރ. ޝަނީޒް

ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ދިވެހި ދަރިވަރަށް އެ ހާދިސާގައި މާބޮޑު ...

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ގެ ބާބު

އަހަރެން މާލެ ހިޖުރަ ކުރިތާ ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަވީއެވެ. ޅަ ދުވަސްވަރު އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް، ރަޙުމަތްތެރިންނާއި ސަކަރާތް ...

އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022 ގެ ހަރަކާތްތައް ބަލާލުމަށް ނުވަހާހަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޒިޔާރަތްކުރި

‘އައްޑޫ އީދު ފެސްޓިވަލް 2022’ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ހަރަކާތްތައް ބަލާލުމަށް ހުޅުމީދޫއަށް ނުވަހާހަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ...