ބާސެލޯނާއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ލީގުގުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްއަށް ގެއްލުނު ޕޮއިންޓްތަކުގެ ސަބަބުން- ޒިދާން

ބާސެލޯނާއަށް ސްޕެނިޝްލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ލީގުގުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލްއަށް ގެއްލުނު ޕޮއިންޓްތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ފުރަތަމަ 11 ގައި ނުހިމެނޭ 10 ކުޅުންތެރީން ހިމަނައިގެން 2 -1 ން ރޭ  ލެގަނޭސް ބަލިކުރި މެޗަށްފަހު ޒިދާންބުނީ ސީޒަންގެ ކުރީކޮޅަށްވުރެ ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ހާލަތު މިހާރު ރަގަޅުކަމަށާ ކުޅުންވެސް  މާބޮޑަށް ރަގަޅުކަމަށެވެ.

ރޭ ލެގަނޭސް އާއި ރެއާލްމެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ 8 ވަނަ މިނިޓްގައި ބޭލް ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ލަނޑަކާއެކު މެޗްގެ ފުރަތަމަ ދިހަމިނިޓްގެ ތެރޭގައި ރެއާލްއިން ލީޑު ނެގިއިރު ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހުވަގުތުގައި ރެއާލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ބޯޖާ މަޔަރޯލްއެވެ.

ރޭގެ މެޗްގައި ލެގަނޭސް އިން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ލެގަނޭސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑާކޯ ބްރޭސްނެކް އެވެ.

ރޭގެ މެޗްގައި ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރީން ކުޅުނު ކުޅުމާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރި ޒިދާންބުނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާންމިއުނިކާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗަކީ މުޅިއަހަރުގައިވެސް ރެއާލްމެޑްރިޑް ކުޅެންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްމެޗްކަމަށާ އެމެޗަށް ނިކުންނަނީ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ ދިފާއުކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިވެހީން ސަޕޯޓްކުރާ ލިސްޓުގެ އެންމެކުރީގައި އުޅޭ އެންމެ މަގުބޫލް އެއްޓީމަކީ އިޓަލީ

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ވޯލްޑްކަޕަށްފަހު ބޭއްވޭ އެންމެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ވޯލްޑްކަޕަކީވެސް ދިވެހީން ވަރަށް ...

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

ބާރަ އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ...