މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ސްޕެނިޝްކަޕްގެ ފައިނަލްމެޗްގެތެރެއިން ނެގިފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް

ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހު

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާއިން މި އަހަރު މިމުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމާއެކު އެ ޓީމު ވެފައިވަނީ ޖެހިޖެހިގެން 4 އަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ހަމައެކަނި ޓީމަށްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލްބުރާ ، ހަވީރު ސައި (20 އެޕްރީލް 2024)

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މީދޫގައި ބޭއްވުނު ވެހިކަލް ބުރު (20 އެޕްރީލް 2024) ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ...

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތައްޔާރުކުރި ނޭޗާރ ޕާރކް

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯޑެއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ނޭޗަރ ޕާރްކްގެ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައްކެއް

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު- އަބްދުއްރަހުމާން ކެމްޕެއިންޓީމްގެ ފަރާތުން ބޮޑުމަގުގެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2024 ގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ...