މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައި ފޮޓޯ ތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް .

ހުޅުދޫގައި އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކޮށްފައިވާއިރު އީދު ސައި ބޭއްވިފައިވަނީ އީދު ނަމާދުކޮށްނިމިގެން ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށެވެ.  

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބާބަކިއު ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު އީދާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުނީ ސަނަމްބީޗްގައެވެ.

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

ފޮޓޯތައް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް ފޭސްބުކްޕޭޖް

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެދާން – ރައީސް ނަޝީދު

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތައް ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނެ: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފު

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗްތަށް ލާމު ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވިގެންދާނެކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ...

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް މާދަމާރޭ

“އެންމެނަށް ހިޔާ ޔަޤީން” ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް 10 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ...