މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައި ފޮޓޯ ތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ބައެއް ހަރަކާތްތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް .

ހުޅުދޫގައި އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކޮށްފައިވާއިރު އީދު ސައި ބޭއްވިފައިވަނީ އީދު ނަމާދުކޮށްނިމިގެން ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށެވެ.  

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި ހުޅުދޫގެ ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތައް ގުޅިގެން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބާބަކިއު ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު އީދާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުނީ ސަނަމްބީޗްގައެވެ.

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީޕް 21- ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރެވުނު އީދުނަމާދު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ- ހުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބާބަކިއު

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

އެޕްރީލް 21 – ހުޅުދޫ ސަނަމްބީޗްގައި ބޭއްވުނު އީދު ކުޅިވަރުގެތެރެއިން

ފޮޓޯތައް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް ފޭސްބުކްޕޭޖް

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުހުއްމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދުދީދީ ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހާމަކޮށްފައިވަނީ  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ...

ފަހަތުން އަރާ ގަންބުރީގެ މައްޗަށް އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅެވުނު 3 ވަނަ މެޗު ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ މީދޫ ...

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އައްޑޫ ކެމްޕަސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުމީދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ ...