މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެފްކޮންސް އިން ކުރިއައް ގެންދާ މީދޫ  މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މީދޫ ޒަމާނީހިގުމުން ސޯސަންގޭ ކާރިން އެމަގު  ކާނު ހެދުމަށް ކޮނެފައިވަނިކޮށް ސޯސަންގޭ ފާރު އެއްކޮށް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ސޯސަންގޭ ފާރު ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5 ޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ސޯސަންގޭ ފާރުވެއްޓުމުން އެގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ސޯސަންގޭ ފާރު ވެއްޓިފައިވަނީ ޒަމާނީހިގުމުން ނަސީމީވާދީ ކުރިމަތިންނެވެ. ފާރުވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަވެސް ވެއްޓުނު ފާރުންޖެހިފައި ނަސީމީވާދީގެ މަގުފާރުން ބައެއް ވެއްޓިފައިވެއެވެ.

ސޯސަންގެ ބައެއް ވެއްޓި މިލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން މީދޫ ކައުންސިލަރު ސޯލިހާއާއި ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން ސޯލިހާ ވިދާޅުވީ އެގެން ބައެއް ވެއްޓި މިލިބުނު ގެއްލުމަކީ އެގޭގެ ކައިރިން މަގު ކޮނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށްވާތީ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަގު ކޮނުނު ފަރާތުން އުފުލާ އެގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން އެއްބަސް ވެފައިވާކަމަށެވެ.

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

28-03-2023- މީދޫ ސޯސަން -މިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތު މަގުން ކާނު ހެދުމަށް މަގު ކޮނެފައިވަނިކޮށްގޭގެ ފާރުން ބައެއްވެއްޓިފައި

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ނުރައްކާތެރި އެސްޑިޑެންޓްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޕޮލިސް އަދި ކައުންސިލް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ މިންވަރު މިފަހަކަށްއައިސް އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެޅޭނެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް ...

ދިވެހިންގެ މާދަރީ ދިވެހި ބަހަށް ޒުވާނުންގެ ސަމާލުކަން ބޭނުމެވެ.

ހާޝިމް އަބޫބަކުރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ކަލަންޑަރުގައި އޮންނައިރު، އެ ދުވަހަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ކިތައް ...

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.   އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ...