ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަނާއި ދިރާގު ޓީވީ ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ފައިބަރ ކަނެކްޝަން އާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަލުވި ހޯމް އިންޓަނެޓް، ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަންގައި ތިން މަސް ދުވަހަށް، މަހު ފީ އިން 25 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ހިދުމަތް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމާއި ޖޯއިބޮކްސް ހިލޭ ލިބިގެންދާއިރު އެއް މަސް ދުވަހުގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ފައިބަރ ކަނެކްޝަން ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަން ދިރާގުން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދު، މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 17 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށުގައި ދިރާގުން ފައިބަރ ނެޓްވޯކް އަޅާފައިވާއިރު ދިރާގުން ބުނީ ފައިބަރ ޓް ދަ ހޯމް ކަނެކްޝަންގެ ދަށުން 100 އެމްބީޕީއެސްއާއި ހަމައަށް ސްޕީޑް ލިބޭނެ ކަމުގައެވެ.

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑް ބޭންޑުން ގެ ހިދުމަތުން ފަސް އެމްބީޕީއެސްއިން ފެށިގެން 1000 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް 5، 10، 15، 25، 50 އަދި 100 އެމްބީޕީއެސް ލިބޭނެއެވެ.

މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތެވެ. ދިރާގުޓީވީގެ އިމްޓްޑަކްޓަރީ ޕެކޭޖްގައި 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ހިމެނޭއިރު އެ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 300 ރުފިޔާއެވެ.

ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ޒަރީއާއިން ޖޯއިބޮކްސް ނުވަތަ ސެޓްޓޮޕް ބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާ ހިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އިންޓަނެޓް ހޯދުމަށް އިތުރު ހަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހުމުގެ އިތުރުން އިންޓަނެޓްގެ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ދިރާގު މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ތަކުގެ އަގު ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ މޯބައިލް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖް ތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ...

ޓޫސްޕޫން ކެފޭ މާދަމާ ހުޅުވަނީ

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޓޫސްޕޫން” ކެފޭ ގެ ފޮޓޯތަކެއް ...