އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެޓާއިން އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި

އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިމަހުގެ 27 ން 28 އަށް ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯ އަދި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ބާއްވާ ރޯޑްޝޯއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް، އިކުއިޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް (އެޓާ)އިން މިއަދު ފުރައިފިއެވެ.

މިދަތުރުގައި އެޓާއާއެކު، އައްޑޫގައި ޤާއިމް ވެފައިވާ ރިސޯޓް އަދި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 18 ފަރާތަކާއި، ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.

‘ސަދަން މޯލްޑިވްސް ރޯޑްޝޯ’ ގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިރޯޑްޝޯގައި ކޮލޮމްބޯއިން 40 ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި، ޗެންނާއީއިން 100 ޓްރެވެލް އެޖެންޓުން ބައިވެރިވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިރޯޑްޝޯއަކީ އެޓާގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގައި އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ރޯޑްޝޯއެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތެރިން އުފައްދައި އެކި ދާއިރާތަކުން ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެޓާއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ.

އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިދިއަ ޖެނުވަރީ މަހުގެ 18 އިން 20 އަށް އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ކުރިއަށްދިއަ އޯޓީއެމް ފެއަރ ގައިވެސް އެޓާއިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެޓާއިން އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި އައްޑޫގެ ފަތުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތްކުރުމުންދާއިރު، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 2012 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 31،721 ފަތުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު، 2017 ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ 153،391 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިދިއަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...

ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމާތާކު ހުރެވެސް ފެނަކައިގެ ބިލު ދެއްކޭނެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް އެކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ޝީ ބިލްޑިންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ...

އުރީދޫން 60 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު އާ ޕެކޭޖްތަކެއް

އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންސްތަކުގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަށް އިތުރުކޮށް، މުޅިން އައު ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފްކުރުމާއި ...