ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނެފިއެވެ.

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޒްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވިދާޅުވީ،މާފަރު އެއާޕޯޓްގައި ތައްޔާރުކުރަމުންދާ  ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށެވެ.

” މާފަރުގައި ސޮނޭވާ ގްރޫޕުގެ ޚަރަދުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދޭނެ ލެބެއް އެބަ ހަދާ. އެތަނުން ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ޓެސްޓްކޮށްގެން ރިސޯޓްތަކަށްދާނީ. އެއީ ސޮނޭވާ ގްރޫޕުން ކޮށްދޭކަމެއް. 25 ވަނަ ދުވަހަށް ލެބް ރެޑީވާނެ” ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ މާފަރުގައި ކޯވިޑްއަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނޭ ސަބަބެއްކަމަށެވެ.

މާފަރުގައި ކޯވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާއިރު، އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާފަރު އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދާނީ ފުރިހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މާފަރު އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިހާރު ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އައު އާންމު ހާލަތު ފަށާއިރު މާފަރު އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ އަބޫދާބީ ފަންޑުން ހަދިޔާކުރި 60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާފަރުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެއަރޕޯޓެކެވެ. މި އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 2200 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 40 މީޓަރު ހުރެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މީދުން އިއްޔެ ގިނަބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ މީދުން އިއްޔެ ގިނަބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އިއްޔެ މީދުން ...

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމުން ޝިޔާމް ވަކިކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޭޖާރ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމް ...

ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވި މައްސަލައެއް

ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެން މެމްބަރަކު އެރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...