މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް – ކަރީމްވަނީ 40 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި

މިއަދަކީ ވޯލްޑް ބައިސިކަލްޑޭ ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.
ބައިސިކަލް ޑޭގެ ގޮތުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު މީދޫގައި ވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބައިސިކަލް ދުއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.
މީގެތެރެއިން ގުރުއާން މުދައްރިސް މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމަކީ 1984 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި 40 އަހަރު ބައިސިކަލް ދުއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.
އެހެންކަމުން ކަރީމް ބައިސިކަލް ދުއްވުމުގައި ހޭދަކުރި 40 ފާހަގަކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ ކަރީމް ގިނަދުވަސްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރި ސްކޫލު ތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓުތަކުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

މަޓީން ބުނީ މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމަށް- ނަޝީދު

މިހާލަތުގައި ޓުއަރިޒަމްދާއިރާ އާއްމު ހާލަތަކަށް އައުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަން އިންޑަސްޓްރީ (  މަޓީން )  ...

އެމްއެސްއެސްގެ ދަތުރުތައް ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައްޑޫ އަށް ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ (އެމްއެސްއެސް) ގެ ދަތުރުތައް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަށާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ...