މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިގޮތުން މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އުސިނާރިމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުނިސާރި މަގުގެއިތުރަށް ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ވަށައިގެންވާ ތިންމަގާއި މީދޫ މަޖުދުއްދީންމަގުގެ ނޫރަންފެހިން ފަށައިގެން އިރަށްގޮސް ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ އިރުމަތީފައިރާތުގައި އޮންނަ މަގާއި ހަމައަށް . އަދި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ އިރުމަތީފަރާތާއި ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ދޭތެރޭގައި އޮތްމަގުން އުތުރަށްގޮސް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ވަންނަ ދޮރާއި ހަމައަށް . އަދި މީގެ އިތުރަށް އިންޖީނުގޭ ހުޅަގުން އޮތް ބީޗް ރޯޑްގައި ، ބީޗް ރޯޑްގައި ތާރުއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމަގުން އުތުރަށްގޮސް އަޅިވިލާހަމައަށް.  އަދި އަޅިވިލާމަގުގައި ހުންނަ  ތްރީބާޑު ގުޅުހިސާބުން އަޅިވިލާމަގުން އިރަށްގޮސް ޑެލިފްރެޝް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ކަންމަތިން ބަނަދަރާއި ހަމައަށް  ، އަދި ބަދަރާއި ޑެލިފްރެޝްއާއި ދޭތެރޭގައިވާ މަގުގައި .

މީދޫގައި ގާއަޅައިގެން ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޯޝަނީމަގެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މީދޫގެ އެހެން މަގުތައް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ” ސީޓީބީ ” ( ސިމިންތިއަޅައިގެން ) ނެވެ. މިގޮތުން ސީޓީބީ އަޅައިގެން މިހާރު ވަރަށްގިނަ މަގުތަކެއް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

މީދޫ އުނިސާރި މަގު – މީދޫގައި ތާރުއަޅައިގެން ހަދަންޖެހޭ މަގުތަކުގެތެރެއިން އުނިސާރި މަގުގައި ތާރުއަޅައި ނިމިއްޖެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ހުށަހަޅަނީ

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްް ހުށަހެޅުމަށް ނިިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ ...

ވެކްސިންޖެހޭ އުމުރުގެ އެންމެން ފުރަތަމަޑޯޒް ޖެހި ފުރަތަމަ ރަށަކަށް މަތިވެރި

އއ. މަތިވެރީގައި، ކޯވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންޖެހޭ އުމުރުފުރާގެ އެންމެން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައި ނަމޫނާ ދައްކައިފިއެވެ. ހެލްތު ...

އިލްހާމް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ...