ތިލައުތުރު އެވޯޑް ދޭ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާނީ ނަޝީދު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ (ހއ. އަތޮޅު) ކައުންސިލްގެ “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” ދޭ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވުމަށް ނަޝީދު ހއ. އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް ދިއްދޫ އަށް ވަޑައިގަތީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ. ނަޝީދަށް އެރަށުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުﷲ ވަޙީދާއި، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤާއި، ނައިބު ރައީސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޞަބާޙްގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިއްދޫގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ވެސް ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން ނުކުތެވެ.

ނަޝީދު ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ – ފޮޓޯ: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ސަބާހް މިރޭ ”ތިލަދުން” އަށް ވިދާޅުވީ، މިރޭ އޮންނަ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” ދޭ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވާނީ ނަޝީދު ކަމަށެވެ. އަދި މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެސް ދައުވަތު އެރުވިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިލައުތުރު އެވޯޑަކީ އެކިދާއިރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް ހއ.އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި މި ނޫނަސް ތަފާތު ފަންނުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދްމަތްތަކެއް އެ އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލް، މަދަރުސާތަކުން ފަޚުރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި، އެ އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދްމަތްތެރި ރިޒޯޓާއި، އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކާއި، ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.

މި އެވޯޑު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ފަށާނީ މިރޭ 20:30 ގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

މިއަދު ( 11 ޑިސެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

އަހަރެންމަސައްކަތްކުރާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ދަށުނުވެ – އައްދު

އަހަންނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ ދަށުނުވެ އަޑުގަދަ މިނިސްޓަރެއްގެ ދަށުނުވެމަސައްކަތްކުރާނެ މީހެއްކަމުގައި މަޖިލިހުގެ މީދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ  އައްދުބުނެފިއެވެ. ...

ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހޯދަން ބޭންކް އޮފް ...