އައްޑޫ ސިޓީ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2023 ޖެނުއަރީމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުކަމަށެވެ.

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެންއޫޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. އެކުންފުނިން މިހާރު ޢަމަލީ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ. މިމަޝްރޫޢާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގައި އޮންނަ ހަންކެޑެ ސަރަޙައްދުގެ ދެކޮޅުން ހިލަ ޖެއްސުމާއި ވެލި އެޅުން ހިމެނޭކަމަށެވެ. މިގޮތުން ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ މިމަސައްކަތް ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޯގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު ހިސާބުގައި އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް މޭޔަރވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމަޝްރޫޢަކީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރި މަޝްރޫޢެއްކަމުން މޭޔަރވަނީ އެކަން ޙައްލުކޮށް މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްފަހުގައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނެދަލޭންޑްސްގެ ވޭންއޫޑް ކުންފުނިންވަނީ ބުދަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށް މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ސިޓީކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ބިންހިއްކުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫއިން 194 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިރަށްރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އިތުރު ތިން ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ކުރިންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި 11 ކިލޯމީޓަރުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓެއްލާ އެސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ވޭރިއެންޓް ދެނެގަތުމަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވީ ވައިގެ މަގުން: މަބްރޫކް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޮން ވޭރިއެންޓެއްތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ވައިގެމަގުން ކަމަށް ހެލްތު ...

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ނައިބު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ވާލިދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ...

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ފޭދޫ ސްކޫލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު އަތޮޅުމަދަރުސާ އަދި ހިތަދޫ ސްކޫލް ފައިނަލަށް

އައްޑޫސިޓީ  16 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ...