ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެމެރިކާ މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައި، އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފިއެވެ.

އެ އެޑްވައިޒަރީގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ގުރޫޕުތަކުން އިންޒާރަކާ ނުލައިވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ތަންތަނަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ތަންތަނަށާއި، މާރުކޭޓާއި ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކުގައިވެސް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން ލަސްވާނެ ކަމަށް އެޑްވައިޒަރީގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް ބަލައި، ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމާއި ހުޅަނގުގެ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އޭޓީއެމްތަކުން ކޭޝް ކާޑު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް،ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން ކޭޝް ކާޑު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ...

އީޔޫ ޕާލިމެންޓްގެ ޤަރާރަށް އަމަލު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ- ޝިފާޤް މުފީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށާއި، މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ އީޔޫގެ ޕާލިމެންޓުން ނެރުނު ޤަރާރަށް ރާއްޖެއިން ...

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން- ޗަންޕާ އަފީފް

ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންކަމަށް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަންޕާ ...