ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފި

ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެތީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެމެރިކާ މީހުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އަންގައި، އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފިއެވެ.

އެ އެޑްވައިޒަރީގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެރަރިސްޓު ގުރޫޕުތަކުން އިންޒާރަކާ ނުލައިވެސް ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ތަންތަނަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ތަންތަނަށާއި، މާރުކޭޓާއި ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކުގައިވެސް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން ލަސްވާނެ ކަމަށް އެޑްވައިޒަރީގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު އެޅިދާނެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ނޫސްތައް ބަލައި، ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމާއި ހުޅަނގުގެ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ސ. ހުޅުދޫ މީދޫގައި އުރީދޫގެ އާބިޒްނަސް ޕާޓްނަރ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ސ. ހުޅުދޫ މީދޫގައި އުރީދޫގެ އާބިޒްނަސް ޕާޓްނަރ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހަވާރަން އުރީދޫ ބިޒްނަސް ޕާޓްނަރ ފިހާރަ ރިބްރޭންޑްކޮށް ...

އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެރިސޯޓުން ...

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާއި ސައުތުއެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް ...