އެފްސީ އަފިރިން ޓީމްގެ ކޯޗް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އެފްސީ އަފިރިން ޓީމްގެ ކޯޗް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާކަން ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރާ ކްލަބް ލޮތާރިން އެފްސީ އަފިރިން ޓީމަށް އަންގައިފިއެވެ.

މިކަން އަންގާފައިވަނީ  އޯގަސްޓް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީއަކުންނެވެ.

 އެސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ލޮތާރި ސްޓްރީޓް 3 ދަރިވޭމްޕް ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 22 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިއޮތް އެފްސީ އަފިރިންއާއި އޭޓީ ސްޕޯޓްސް  ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިއޮތް މެޗްކުޅުމަށް  ރެފްރީ އެންގުމުން އެ އެންގުމާއި އެފްސީ އަފިރިން ޓީމުން ދެކޮޅު ހަދައި ޓީމްގެ ކޯޗް އިސްކޮށް  ހުންނަވައިގެން މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅުހަދައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާތީ މުބާރާތުން އެފްސީ އަފިރިންޓީމްގެކޯޗް ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް  މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން  ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުގެ މަތިން 24 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެފްސީ އަފިރިން އަދި ގައުމު އެފްސީ ބައްދަލުކުރާމެޗް ކުޅުމަށް ޓީމަށް ފުރުސަތު އޮންނާނެ

ކްލަބް ލޮތާރިން އެފްސީ އަފިރިން ޓީމަށް ފޮނުވިސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިނިންމުމާއިގުޅިގެން  އެފްސީ އަފިރިންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ލިއުމުން މިކްލަބްގެ ރަސްމީ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވައި އެންގުމަށް އެދެން

ކްލަބް ލޮތާރިން އެފްސީ އަފިރިން ޓީމަށް ފޮނުވިސިޓީގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އާތުއަވާ ފާހަގަކުރުން: ދުނިޔެއަށް ޓަކައި މިރޭ އެއް ގަޑި އިރު !

ދުނިޔެއަށް ޓަކައި އެއްގަނޑި އިރު ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ “އާތު އަވާ” މިރޭ 8:30 އިން ...

އައްޑޫގައި ވަޒީފާ އިތުރުވާނީ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން: ނަޝީދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ވެގެންދާނީ އައްޑޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ...

ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗަށް ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ...