މާދަމާ ( 25 ފެބްރުއަރީ 2022 ) މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

advertisement
މާދަމާ  ( 25 ފެބްރުއަރީ   2022 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ. މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން
 • އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް   / މަސާއުލްބަރުދު، މީދޫ
 • ބަދަލުގައި : އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ނަޖީބު / އަސްރުމާގެ، މީދޫ
 • ބަންގިގޮވުން: އަލްފާޟިލް އަބްފުﷲ ޚަލީލު، ރޯޝަނީ ހައުސް/ މަރަދޫފޭދޫ
#   މާމިސްކިތް ( ހުކުރު މިސްކިތް )
 • އިމާމު: އައްޝެއިޚް ހަސަން ނާޖީ  /ނާޖީގެ ،މީދޫ
 • ބަދަލުގައި: އަލްފާޟިލް އަލީ މުމްތާޒު / ލިލީވިލާ ،މީދޫ
 • ބަންގިގޮވުން: އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މައުސޫމްދީދީ، ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ/ މީދޫ
#   މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާ
 • އިމާމު: އަލްފާޟިލް ޝައްފާން ފާއިގު  / ލިވާ، މީދޫ
 • ބަދަލުގައި: އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޖީބު/ މަލަ  ، މީދޫ
 • ބަންގިގޮވުން: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފިޒާން/ ގ.މެރިންލައިޓް،މާލެ
#  މަސްޖިދުއް ޝޭޚުއަލީ
 • އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރީދު /ޓިއުލިޕް، މީދޫ
 • ބަދަލުގައި :
 • ބަންގިގޮވުން: އަލްފާޟިލް ހުސެން ރަޝީދު / ރޭވަ، މީދޫ
advertisement
 • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމިން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް، ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ...

ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެ

ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ވީއޭއެމްގެ ...

ގަމާއި ސައުތު އެފްރިކާ ދަތުރުތައް – އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމާއި ސައުތު އެފްރިކާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ...