ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެ- ހިޔާޒު

advertisement

ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުން އަޅުގަޑުމެންނަށް ކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލު ހިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ހިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއިން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހިޔާޒު ވިދާޅުވީ އައްޑު އަތޮޅަށް ވޭތުވެގެންދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވެހުރި ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައިކަމަށާ އެހެންކަމުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭކަމަށެވެ.

” މިރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  އަމަލީގޮތުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު  މިދެރަށުގެ  ބޮޑުމަގު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދެމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ ، އަދި މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުމަގުގައިތާރުއަޅަން ފެށޭނެ ، ބޮޑުމަގުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ރަށުތެރޭގެ ބައެއް މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށްޓަކައި ކުންޖެހޭ މަސައްކަތައްތައް ބެލުމަށް އިންޑިޔާގެ ޓީމެއް މިހާރުވެސް މިދެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންއެބެދޭ ،  މީގެ އިތުރަށް މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އެދަނީ ހަދަނމުން ، މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުން ، އަދި ހުޅުމީދޫގެ މެދު ބަނދަރަށް ބޮޑެތި ބޯޓްފަހަރަށް ކައިރި ކުރެވޭގޮތައް އެބަނދަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ” ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވޭތުވެގެންދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އައްޑުއަތޮޅަށް އޮތީ އިހުމާލުވެފައިކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައިސް އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމާއެކު ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ވެއްޖެނަމަ އެއީ ވަރަށް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

” އަޅުގަޑު އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށްވެސް މިގޮވާލަނީ އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ، ” ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ، އުމުރުން ...

މިޤަރުނުގެ އެންމެ ދިގު ހަނދުކޭތަމިރޭ ހިފާނެ

މިރެއަކީ  ފަލަކީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. މިޤަރުނުގައި (2001 އިން 2100) ހިފާ ...

‘ސައިބަރ ސޭފްޓީ’ގެ ނަމުގައި ދަރިވަރުން އިންޓަރނެޓަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

‘ސައިބަރ ސޭފްޓީ’ގެ ނަމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އޭޑިޔުކޭޝަނާއި، ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް އާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ...