ދިރާގުން ފައިބާ ކަނެކްޝަނަށް ހިލޭ އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދެނީ

ދިރާގުގެ އޭޑީއެސްއެލް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް “ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް” އަށް ހިލޭ އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މިމަހު 30ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އަޕްގްރޭޑް ކުރުުމަށް އެޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ކަނެކްޝަން ސެޓަޕްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދިރާގުން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ ދިރާގުގެ އޭޑީއެސްއެލް ކަނެކްޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުން ކުރިއަށްވުރެ މަތީ ސްޕީޑްތަކަކާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފައިބާ ކަނެކްޝަނަށް ބަދަލުކޮށް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބާ އިންޓާނެޓް ޕެކޭޖުތައް އިހްތިޔާރު ކުރެވޭނެކަމަށާއި އަދި މި ޕެކޭޖްތަކާއި އެކު އޭޑީއެސްއެލް ކަނެކްޝަން ޕެކޭޖުތަކަށްވުރެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑާ ޑާޓާ އެލަވެންސްތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރަށް

ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ...

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ މެމްބަރުން ހުސެއިން އަވަހާރަވީ ރޭ 1:25 ...

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލް ހުށަހަޅަނީ

މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލްް ހުށަހެޅުމަށް ނިިންމާފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ އަދި ޖީއެސްޓީ ...