މީދުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް 19 އަށް މީދުން  އިތުރު 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހަކާ ކުޑަދެކުދީންނެވެ. ކުޑަދެކުދީންނަކީ އިއްޔެ މީދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ދެކުދީނަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  އަދި މިދެ ކުދީންނަކީ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ދެދަރިވަރުންކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ގިނަވަމުންދާތީ ހުޅުމީދޫގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ރަށުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ގިނަފަރާތްތަކަކުން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  

 

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިތަދޫގައި ހުރުމުން އެންމެބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހެނީ ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުން – ޝުކުރީ

 އައްޑޫސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޭދުއަށް ބަދަލުނުކުރާކަމަށްވާނަމަ ކޮންމެރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށާ ހިތަދޫގައި ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ...

ކޯވިޑް19 – މީދޫއާއި ހުޅުދޫން 18 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...