މަލްޓިޕާޕަސް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކުގެ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ނަލަފެހިން އިއުލާންކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން މީދޫގެ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕާޕަސް ކޮމިއުނިޓީ ޕާކުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން  ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާގޮތައް މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިންވަނީ އިއްޔެވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން : 12 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނަލަފެހި މީދޫ އޮފީހުގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: 18 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ނަލަފެހި މީދޫ އޮފީސް

މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނެހެޅޭނެ ވާހަކަ ވެސް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެންޓި-ޑިފެކްޝަން އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލަނީ

ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ...

މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ބޭއްވި ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން ރޭ ...

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ...