ސ.މީދޫ ގެއަކުން ފާޑުފާޑުއަޑު އިވޭތީ ސީސީޓީވީ ބެލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެން

ސީސީޓީވީން ފެނުނު މަންޒަރުން ހީބިހި ނަަގައިގެން ދިޔަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރިން ނުދެކޭ

މިއީ ސ. މީދޫ ގެއެެއްގައި މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ހިނގި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ.

(މިއީ އޮންލައިން ނިއުސް ” ސީއެންއެމް ” ގައި ފާތުމައތު އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއް)

ތަފްސީލް https://cnm.mv/news/35146

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ފްލެޓް އެޅުމަށްޓަކައި ރަސްފަންނުގައި ހުރި ޖިމް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރަސްފަންނާ ދިމާލުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އައުޓްޑޯ ޖިމް އެހެން ...

ރިޔާސީ އިންތިހާބު2023-  އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުއިއްޒު

އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ދެ ވަނަ ބުރަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖޭގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯދައި އިދިކޮޅު ...

ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި ...